Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

8774 f2be
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamiss0alexis miss0alexis
6249 879c 500
Reposted fromso-um-hi so-um-hi viaszydera szydera
1601 901e 500
Reposted frompupuch pupuch viaszydera szydera
6472 4691
Reposted fromkniepuder kniepuder viaszydera szydera
0506 53ae
Audrey, I can see myself in you, sweetheart.
Reposted fromitgirl itgirl viastrzepy strzepy
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viajchigo jchigo
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl vianecropixie necropixie
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viadusz dusz
5601 95c3
Reposted fromMiziou Miziou viaduzedziecko duzedziecko

February 25 2017

Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
6078 81a2
Reposted frommental-cat mental-cat vianezavisan nezavisan
5804 4f35
Reposted fromlaters laters viawonderwall wonderwall

February 24 2017

5311 5440
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife viapure-bliss pure-bliss
Reposted frombluuu bluuu viapure-bliss pure-bliss
1306 3674
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl