Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

Nie umiem rozmawiać z ludźmi.
— A mój ulubiony kod w GTA to wyludnione miasto i mgła.
Reposted fromrawwwr rawwwr viapersona-non-grata persona-non-grata
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...)
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
4048 debb
Reposted fromParty-on Party-on viaszydera szydera
4592 8aaf
Reposted fromcarol91 carol91 vianastypsychotic nastypsychotic
6378 6ecb
Reposted fromunco unco vianastypsychotic nastypsychotic
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viablubra blubra
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viablubra blubra
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viablubra blubra
9998 09c0
Reposted fromxpetqa xpetqa viathetemple thetemple
1914 d6e7 500
#ścianizm
Reposted fromgoniewicz goniewicz viakurdebele kurdebele
Nie umiem rozmawiać z ludźmi.
— A mój ulubiony kod w GTA to wyludnione miasto i mgła.
Reposted fromrawwwr rawwwr viakerosine kerosine
1454 600b
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viablack-angel black-angel
Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów
Reposted fromjaskier jaskier viablack-angel black-angel
0917 da2f
Reposted fromapatia apatia viablack-angel black-angel
Reposted fromjasminum jasminum viamadamemonroe madamemonroe
6042 93d2
Reposted frompastainmy pastainmy viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl