Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2016

3758 1204
4412 f086 500
Chiara Bautista Art
lubię Cie nawet i może trochę szkoda, że rozejdzie się po kościach #osteoporoza
— Dwa Sławy, 'Kobiety Sztosy'
8591 fc59 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viajchigo jchigo
5822 ea6d
Reposted fromleukopenia leukopenia viajchigo jchigo
9161 6b79 500
Reposted frompanicstricken panicstricken viaChinaDoll ChinaDoll
Są godziny, które liczą się podwójnie, i lata niewarte jednego dnia.
— K. T. Toeplitz
W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni.  Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromdereizm dereizm viajedenascieminut jedenascieminut
6351 fa2f 500
really, really sad. 
1000 ff30 500
2991 4392 500
Reposted fromMaelstrom Maelstrom viasoadysta soadysta
9287 a7f2
Reposted fromdowyjscia dowyjscia
9288 764b 500
Reposted fromdowyjscia dowyjscia
9558 3187 500
Reposted fromooxx ooxx viafoodforsoul foodforsoul
Reposted frombluuu bluuu viafoodforsoul foodforsoul
5632 c206 500
M. Musierowicz „Szósta klepka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl