Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viabrzask brzask
6078 81a2
Reposted frommental-cat mental-cat vianezavisan nezavisan
5804 4f35
Reposted fromlaters laters viawonderwall wonderwall

February 24 2017

5311 5440
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
5009 8d5b
Reposted frommodernbasics modernbasics viadraia draia
2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife viapure-bliss pure-bliss
Reposted frombluuu bluuu viapure-bliss pure-bliss
1306 3674
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
Nie umiem rozmawiać z ludźmi.
— A mój ulubiony kod w GTA to wyludnione miasto i mgła.
Reposted fromrawwwr rawwwr viapersona-non-grata persona-non-grata
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...)
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
4048 debb
Reposted fromParty-on Party-on viaszydera szydera
4592 8aaf
Reposted fromcarol91 carol91 vianastypsychotic nastypsychotic
6378 6ecb
Reposted fromunco unco vianastypsychotic nastypsychotic
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viablubra blubra
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viablubra blubra
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viablubra blubra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl